Download Blanko Seminaranmeldung

Seminartermine 2016:

13. Februar 2016

Michael Wedekind  -  Kukishinden-Ryu Bojutsu

Dortmund

12. März 2016

Michael Wedekind  -  Kunai no Koku

Belm

09. April 2016

Michael Wedekind  - Kukishinden-Ryu Bojutsu

Dortmund

30. April 2016

Michael Wedekind  - Bujinkan Goshin Jutsu

Coesfeld

25 . Juni 2016

Julia Roloff  - Godai no Kihon Happo

Belm

04. September 2016

Julia Roloff  - Godai no Kihon Happo TEIL 2

Belm

 

 

Seminartermine 2015:

14. Februar 2015

Markus Schlechter - Jojutsu Teil 2

Belm

09. Mai 2015

Markus Schlechter - Kyoketsu Shoge

Belm

18. Juli 2015

Julia Roloff - Bojutsu

Belm

26. September 2015

Markus Schlechter & Julia Roloff - Revival Japanreise

Belm

24. Oktober 2015

Julia Roloff - Kusari Fundo

Belm

21. November 2015

Markus Schlechter - Jahresabschluss

Belm

Seminartermine 2014:

01. Februar 2014

Julia Roloff  - Nawajutsu

Belm

12. April 2014

Michael Wedekind - Takagi Yoshin Ryu & Kakushi Buki

Coesfeld

21. Juni 2014

Markus Schlechter - Jojutsu & Shotojutsu

Belm

22.November 2014

Michael Wedekind - Nihon kankaku

Dortmund

06. Dezember 2014

Markus Schlechter - Juttejutsu & Katana

Belm

20. Dezember 2014

Michael Wedekind - Saibo keiko

Dortmund

Seminartermine 2013:

19.Januar 2013

Markus Schlechter   -  Ma-ai & Awase   

Belm

02.Februar 2013

Michael Wedekind - Sojutsu

Belm

13. April 2013

Michael Wedekind - Kukishinden-ryu & Tanto

Coesfeld

27. April 2013

Markus Schlechter - Ken, Shoto, Shinai

Belm

25. Mai 2013

Michael Wedekind - Nihon Taiken & Tsurugi

Dortmund

02. Juni 2013

Carsten Fischer - Koto ryu Koppojutsu

Neuhaus ( Oste )

10./11. August 2013 Carsten Fischer - Takagi Yoshin ryu & Yarijutsu Neuhaus ( Oste )
17. August 2013 Julia Roloff - Godai & Kusari-Fundo & Nawajutsu Belm/Bissendorf
09. November 2013 Michael Wedekind - Tessen & Kaname Belm
23. November 2013 Michael Wedekind - Togakure-ryu Ninja Bikenjutsu Coesfeld

07. Dezember 2013

Michael Wedekind - Hoken Muto Dori

Dortmund